Dit is een HTML-versie van een bijlage bij het Wob-verzoek 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

 
 
Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
[naam indiener] 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uw kenmerk 
uw brief van 
zaaknummer 
behandeld door 
telefoonnummer 
e-mail 
 
 
2020060488156  Juridisch Adviseur 
14 0318 
xxxx@xxx.xx 
onderwerp 
 
 
 
bijlage(n) 
Ede, 
Weigering per e-mail verzonden Wob-verzoek 

10 juli 2020 
 
 
Geachte mevrouw [naam indiener], 
  
Hierbij informeren wij u dat wij uw Wob-verzoek niet in behandeling nemen omdat het per e-mail is 
verzonden.  
 
Toelichting besluit 
Het verzenden van een Wob-verzoek per e-mail voldoet niet aan de eisen die wij hebben gesteld aan 
elektronisch berichtenverkeer. Wij verwijzen u naar artikel 3 van het Besluit nadere eisen elektronisch 
berichtenverkeer Ede. In ons vorige bericht hebben wij inhoudelijk toegelicht waarom wij Wob-verzoeken die 
per e-mail zijn verzonden niet in behandeling nemen. 
 
Wij hebben u tot en met 6 juli 2020 in de gelegenheid gesteld om het Wob-verzoek alsnog op de juiste wijze 
in te dienen. Hiervan hebt u geen gebruik gemaakt. Wij besluiten daarom uw verzoek buiten behandeling te 
laten. 
 
Gebruik persoonsgegevens in dit bericht 
Het plaatsen van besluiten (met persoonsgegevens) op Wob knop voldoet volgens ons niet aan de 
Algemene verordening gegevensbescherming. Wij publiceren geen namen van indieners van Wob-
verzoeken of van gewone individuele ambtenaren. Deze gegevens vermelden wij daarom ook niet in het 
afschrift van dit besluit dat wij verzonden naar Wob knop.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen, telefonisch via 14 0318 of stuur een e-mail aan xxxx@xxx.xx. 
 
Bent u het niet eens met deze beslissing? 
U hebt de mogelijkheid om uw Wob verzoek alsnog op de juiste wijze in te dienen. Dit kunt u schriftelijk doen 
door middel van een brief, via het webformulier op www.ede.nl of mondeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede 
E-mail xxxx@xxx.xx. Website www.ede.nl 

Tegen de weigering om uw per e-mail verzonden Wob-verzoek in behandeling te nemen staat geen bezwaar 
of beroep open. Dit kunt u vinden in de volgende wetsartikelen: 
 
 
Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (eisen aan elektronisch berichtenverkeer) 
 
Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (buiten behandeling laten aanvraag) 
 
Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (bezwaar) 
 
Artikel 8:4 van de Algemene wet bestuursrecht (van beroep uitgezonderde besluiten) 
 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
[naam behandelend ambtenaar] 
Juridisch adviseur