Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

 
 
 
 
 
 
Zaaknummer  
 
Z-17-24083   
Documentnummer  
INT/024097   
 
 
De burgemeester van de gemeente Sint Anthonis; 
 
gelet op de Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Protocol 
geheimhouding Sint Anthonis 2017; 
 
BESLUIT: 
 
1.  Geheimhouding ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet op te leggen op grond van artikel 
10, lid 2 sub e van de Wet openbaarheid van bestuur (de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer) op het volgende stuk: 
- Memo Berenschot inzake integriteitsscan van de heren Bellemakers, Bol en  
  en Raemaekers en mevrouw Sijbers d.d. mei 2018 
 
2.  Te bepalen dat de stukken tot uiterlijk 6 juli 2018 bij de griffie ter inzage liggen.  
 
 
 
Sint Anthonis, 22 mei 2018, 
 
 
De burgemeester van de gemeente Sint Anthonis, 
 
 
 
 
M. (Marleen) L.P. Sijbers