Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

 
 
 
 
 
 
 
Stadhuisplein 1 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
 
Telefoon  14 036 
 
Fax (036) 539 99 12 
 
E-mail xxxx@xxxxxx.xx 
www.almere.nl 
 
 
Aan: Mw. L. Hamming 
 
 
Besluit op uw Wob-verzoek over de geheimhoudingsprocedure en geheime 
documenten  
 
 
Geachte mevrouw Hamming 
 
Datum 
 
 16 juni 2020 
Op 2 juni jl. hebben wij van u een verzoek ontvangen als bedoeld in artikel 3, eerste 
 
lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek heeft betrekking 
Uw brief van/kenmerk 
 
op de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten van de gemeente Almere 
 
over de jaren 2018 en 2019. 
Ons kenmerk 
 
12684756 
Wettelijk kader 
 
Bijlage(n) 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Bij dit besluit zijn alle relevante 
Zoals genoemd 
artikelen in ogenschouw genomen.  
 
 
 
 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal vier documenten aangetroffen: 
 
1 notitie Openbaar tenzij – Notitie geheimhouding gemeente Almere 
 
 
2 overzicht geheimhouding gemeente Almere 2018 en 2019 
 
3 Voorstel tbv opheffing geheimhoudingen gemeente Almere 2018 
 
4 Reglement van orde gemeenteraad van Almere 2020 
 
 
 
 
Het document met nummer 4 is al openbaar. Dit document valt daarom niet onder 
 
de reikwijdte van de Wob. In dat verband verwijzen wij u naar een recente uitspraak 
 
die verwijst naar de algemene rechtspraak: 
 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3100 
 
 
 
 
Voor uw gemak voegen we het wel bij de overige te verstrekken stukken. Ook voegen 
 
wij hier de hyperlink naar de vindplaats op internet in: 
https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/de-politieke-markt-evolueert/het-
reglement-van-orde/ 
 
 
Daarnaast zijn de stukken die in document nummer 2 staan genoemd en die het 
belang duidelijk maken waarom er geheimhouding is toegepast, ook al openbaar. Voor 
uw gemak hebben wij hyperlinks ingevoegd in document nummer 2, die verwijzen 
naar die documenten. Hierbij treft u ook de link naar de algemene vindplaats van al 
onze raadsstukken: https://almere.notubiz.nl 
 

 
Besluit 
Datum 
 16 juni 2020 
 
 
Wij hebben besloten de documenten met de nummers 1 t/m 3 openbaar te maken 
Ons kenmerk 
met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. 
12684756 
 
 
 Pagina 
Overweging bij ons besluit 
2/3 
 
   
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 onder e Wob) 
 
Op grond van artikel 10 lid 2 onder e Wob blijft het verstrekken van informatie 
 
ingevolge de Wob achterwege voor zover het belang  daarvan niet opweegt tegen het 
 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
 
 
In een van de gevraagde documenten zijn persoonsgegevens van ambtenaren 
opgenomen. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat 
de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
algemene belang van openbaarheid. Wij verwijzen u in dit verband naar de uitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:  
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:321 
 
Hoewel ambtenaren in hun beroepshalve functioneren als zodanig niet ten volle een 
beroep kunnen doen op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, geldt dit 
volgens de vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen, telefoonnummers (werk 
en privé), e-mailadressen en handtekeningen en parafen. Namen en andere naar 
een persoon herleidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken van 
dergelijke informatie verzetten. Daarbij is van belang dat het niet gaat om het 
opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact 
treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. 
 
Van openbaarmaking van de namen is afgezien als het ambtenaren betreft die niet 
uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. De betreffende 
persoonsgegevens hebben wij onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10 lid 2 
onder e van de Wob door middel van de aanduiding “10(2)e” als verwijzing naar 
deze weigeringsgrond. 
 
Wijze van verstrekking 
De documenten worden u digitaal aangeboden. 
 
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de centrale 
Wob-coördinator via telefoonnummer 14036 of via xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Almere, 
namens hen, 
 
J.H. Gispen 
Adjunct-afdelingsmanager Bestuur, veiligheid, leefbaarheid en strategie 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
Bezwarenclausule 
 
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na 
de dag van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen. Het is voor 
burgers mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-
formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

 
elektronische handtekening (DigiD). Als organisatie/advocaat kunt u ook digitaal 
Datum 
 16 juni 2020 
een bezwaarschrift indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van e-Herkenning. 
 
  
Ons kenmerk 
Tevens kan een bezwaarschrift per post worden ingediend. 
12684756 
 
Het bezwaarschrift dient dan te worden gericht aan de bezwaarschriftencommissie, 
 Pagina 
Postbus 200, 1300 AE Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, 
3/3 
datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) 
   
 
waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit 
 
besluit. 
 
  
 
Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De 
ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd. 
Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de 
Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op www.mijnoverheid.nl.