Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
6 mrt 2018 
Grondtransacties Aeres 
Financiële bijlage eerste 
Op grond van artikel 55 lid 1 van de 
Nee ZPO 
Floriade 
en 
Hogeschool Almere en 
gronduitgifte Floriade 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
13 mrt 2018 
Innovatiepaviljoen Floriade 
b Wet Openbaarheid van Bestuur 
 
 
Entreelocatie 
(WOB) geheimhouding op te leggen aan 
 
bijlage ‘Financiële bijlage eerste 
 
gronduitgiften Floriade terrein’. 
 
17 april 2018 

Voorlopige 
Raadsbrief vertrouwelijke 
Op grond van artikel 25 lid 2 
Ja Financiën 
Programmarekening 2017 
risico’s 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
b en g van de WOB geheimhouding op 
10(2)e
 
te leggen aan de raadsbrief vertrouwelijke 
risico’s. 
De raad te verzoeken  
Op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10 WOB lid 
2 sub b en g de door het college aan de 
raadsbrief vertrouwelijke risico’s 
opgelegde geheimhouding te 
bekrachtigen. 
 
15 mei 2018 
Toekenning Erepenning 
  Voorstelformulieren  
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee BVLS 
(3 collegevoorstellen) 
  Verslagen Adviescommissie  Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
e van de Wet openbaarheid van bestuur 
10(2)e
 
geheimhouding op te leggen aan de 
bijlagen Voorstelformulier Erepenning en 
Verslag Adviescommissie Erepenning 
m.b.t. advies ingediende voordracht incl. 
bijbehorende voordrachten. 
 
22 mei 2018 
Toekenning Erepenning 
  Voorstelformulier 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee BVLS 
  Verslag Adviescommissie 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
e van de Wet openbaarheid van bestuur 
10(2)e
 
geheimhouding op te leggen aan de 
bijlagen Voorstelformulier Erepenning en 
Verslag Adviescommissie Erepenning 
Pagina 1 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
m.b.t. advies ingediende voordracht incl. 
bijbehorende voordrachten. 
 
22 mei 2018 
Meerjaren Perspectief 
MPGA 2018 Deel B 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Ja Grondzaken 
Grondexploitaties Almere 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
2018 
b van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
10(2)e
 
(WOB) geheimhouding op te leggen aan 
10(2)e
 
onderdeel B van het MPGA 2018. 
 
De raad te verzoeken  
De opgelegde geheimhouding op grond 
van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB) te 
bekrachtigen. 
 
22 mei 2018 
Besluit op bezwaar personele    Collegevoorstel 
Op grond van artikel 55 lid 1 van de 
Nee Juridische 
aangelegenheid 
  Besluit 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 
Zaken/HRM 
  Advies Juridische Zaken 
onder e en f van de WOB 
 
geheimhouding op te leggen aan dit 
10(2)e
 
voorstel en besluit alsmede de daarbij 
gevoegde bijlagen. 
 
29 mei 2018 
Meerjaren Perspectief 
MPGA 2018 Deel B 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Ja Grondzaken 
Grondexploitaties Almere 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
2018 
b van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
10(2)e
 
(WOB) geheimhouding op te leggen aan 
10(2)e
 
onderdeel B van het MPGA 2018.  
 
De raad te verzoeken  
De opgelegde geheimhouding op grond 
van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB) te 
bekrachtigen. 
 
Pagina 2 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
3 juli 2018 
Toekenning Erepenning 
  Voorstelformulier 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee BVLS 
  Verslag Adviescommissie 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
e van de Wet openbaarheid van bestuur 
10(2)e
 
geheimhouding op te leggen aan de 
bijlagen Voorstelformulier Erepenning en 
Verslag Adviescommissie Erepenning 
m.b.t. advies ingediende voordracht incl. 
bijbehorende voordrachten. 
 
3 juli 2018 
Aandeelhoudersvergadering 
  Jaarverslag 2017 OMALA 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee Economische 
OMALA N.V./Airport 
N.V.  
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
Ontwikkeling 
Garden City C.V. 
  Jaarverslag 2017 Airport 
b en g van de WOB, geheimhouding op 
 
Garden City C.V. 
te leggen aan de bijlagen Jaarverslag 
10  
(2)
 
2017 OMALA N.V. en Jaarverslag 2017 
 
e
Airport Garden City C.V. 
17 juli 2018 
Strategische aankoop in 
  Collegevoorstel 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee BVLS 
Haven 
  Besluit 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 
 
 
onder b WOB tijdelijke geheimhouding 
10(2)e
 
op te leggen aan de financiële gegevens 
10(2)e
 
uit dit voorstel totdat het hiervoor 
genoemde voorstel aan de raad is 
gedaan. 
 
Met de openbaarmaking van dit voorstel 
en besluit (m.u.v. hetgeen op grond van 
het vorige beslispunt geheim is verklaard) 
te wachten totdat het college in de 
vergadering van 4 september 2018 
besluit de raad met een raadsbrief te 
informeren over de overeenkomst met de 
Politie onder voorbehoud van 
goedkeuring van de raad. 
 
17 juli 2018 
Haalbaarheidsonderzoek 
Delen E,F,G en H van het 
Op grond van artikel 55, lid 1 van de 
Nee ZPO 
Floriade 
Eden Holland 
Haalbaarheidsonderzoek  
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
g Wet Openbaarheid van Bestuur 
(WOB) geheimhouding op te leggen aan 
Pagina 3 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
bijlage E,F,G en H van het 
haalbaarheidsonderzoek. 
 
11 sept 2018 
Aankoop Bivak 1, Almere 
Bijlage Financiële gegevens 
Op grond van artikel 25 lid 2 
Ja BVLS 
Haven - kredietverstrekking 
aankoop 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 
 
onder b Wet Openbaarheid van Bestuur 
10(2)e
 
geheimhouding op te leggen aan de 
bijlage ‘financiële gegevens aankoop’. 
 
De raad te verzoeken 
Op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
b van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
de door het college opgelegde 
geheimhouding aan de bijlage ‘financiële 
gegevens aankoop’ te bekrachtigen.  
 
18 sept 2018 
Toekenning Erepenning 
  Voorstelformulier 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee BVLS 
  Verslag Adviescommissie 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
e van de Wet openbaarheid van bestuur 
10(2)e
 
geheimhouding op te leggen aan de 
bijlagen Voorstelformulier Erepenning en 
Verslag Adviescommissie Erepenning 
m.b.t. advies ingediende voordracht incl. 
bijbehorende voordrachten. 
 
2 okt 2018 
Programmabegroting 2018 
Raadsbrief vertrouwelijke 
Op grond artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
Ja Financiën 
risico’s 
juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de 
 
WOB geheimhouding op te leggen aan 
10(2)e
 
de raadsbrief vertrouwelijke risico’s en de 
raad te verzoeken deze geheimhouding 
o.g.v. artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
 
De raad te verzoeken  
Op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
Pagina 4 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
b en g van de WOB de door het college 
aan de raadsbrief vertrouwelijke risico’s 
opgelegde geheimhouding te 
bekrachtigen. 
 
2 okt 2018 
Definitief Ontwikkelingsplan    Grondexploitatie deel B  
Op grond van artikel 25, lid 2 van de 
Ja ZPO 
Floriade 
Floriade 
  Bijlage bij Actualisatie en 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
herijking business case 
b en g van de Wet Openbaarheid van 
Floriade  
Bestuur (WOB) geheimhouding op te 
leggen aan de Grondexploitatie Floriade 
Stadswijk deel B (complexnummer 258) 
en de bijlage bij de Actualisatie en 
herijking business case Floriade.   
 
De raad te verzoeken 
De door het college opgelegde 
geheimhouding op de bijlage bij de 
actualisatie en herijking van de business 
case en op deel B van de grondexploitatie 
Floriade Stadswijk op grond van artikel 
25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 
WOB lid 2 sub b en g te bekrachtigen. 
2 okt 2018 
Ontwikkelingsovereenkomst 
Concept 
Op grond van artikel 25 lid 2 
Ja ZPO 
Floriade 
Floriadeterrein en Stadswijk 
Ontwikkelingsovereenkomst 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
Floriade en Stadswijk artikel 
b en g van de Wet Openbaarheid van 
5.3 
Bestuur geheimhouding op te leggen aan 
artikel 5.3 van de concept 
Ontwikkelingsovereenkomst. 
 
De raad te verzoeken 
Op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
b en g van de WOB de door het college 
opgelegde geheimhouding aan artikel 5.3 
van de concept 
Ontwikkelingsovereenkomst 
Pagina 5 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
Floriadeterrein en Stadswijk te 
bekrachtigen. 
 
6 nov 2018 
Minnelijke regeling 
  Proces-verbaal  
Op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Ja / 
ZPO Floriade 
 
jachthaven Haddock  
  Financiële toelichting  
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
RB 
(parafenbesl. 
 
b en g Wet openbaarheid van bestuur 
31 okt 2018) 
(WOB) geheimhouding op te leggen aan 
de bijlagen proces-verbaal en financiële 
toelichting minnelijke regeling 
jachthaven Haddock en de raad te 
verzoeken deze geheimhouding op grond 
van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet 
te bekrachtigen. 
 
13 nov 2018 
Minnelijke regeling 
Erratum financiële toelichting 
Op grond van art. 25 lid 2 Gemeentewet 
Ja ZPO 
Floriade 
jachthaven Haddock  
minnelijke regeling jachthaven 
juncto art. 10 lid 2 sub b en g van de 
Haddock met uitzondering van  Wet openbaarheid bestuur (Wob) 
de hierin genoemde uit de 
geheimhouding op te leggen aan het 
saldireserve te dekken € 2,7 
erratum financiële toelichting minnelijke 
mln. 
regeling jachthaven Haddock met 
uitzondering van de hierin genoemde uit 
de saldireserve te dekken € 2,7 mln. 
De raad te verzoeken 
De door het college opgelegde 
geheimhouding aan de in het erratum 
financiële toelichting minnelijke regeling 
jachthaven Haddock genoemde 
bedragen, met uitzondering van de hierin 
genoemde uit de saldireserve te dekken € 
2,7 mln, op grond van art. 25 lid 3 
Pagina 6 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 sub b 
en g van de Wet openbaarheid bestuur 
(Wob) te bekrachtigen. 
 
20 nov 2018 
Bonifatiusspeld 2019 
  Collegevoorstel 
Op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet 
Nee BVLS 
  Verslag Adviescommissie 
juncto art. 10 lid 2 sub e van de Wob 
 
Gemeentelijke 
permanente geheimhouding op te leggen 
10(2)e
 
Onderscheidingen 
aan het collegevoorstel en het Verslag 
bijeenkomst Adviescommissie 
Gemeentelijke Onderscheidingen. 
 
27 nov 2018 
Nota Grondprijsbeleid 2019 
Deel B van de Nota 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Ja Grondzaken 
Grondprijsbeleid 2019 
Gemeentewet juncto artikel 10 tweede 
 
lid aanhef en onder b van de WOB 
10(2)e
 
vanwege financiële en economische 
belangen van de gemeente Almere, 
geheimhouding op te leggen aan deel B 
van de Nota Grondprijsbeleid 2019 (met 
uitzondering van de daarin geel 
gearceerde passages). 
 
De raad te verzoeken 
Op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10 tweede 
lid aanhef en onder b van de WOB, 
vanwege financiële en economische 
belangen van de gemeente Almere, de 
door het college opgelegde 
geheimhouding aan deel B van de Nota 
grondprijsbeleid 2019 (met uitzondering 
van de daarin geel gearceerde passages) 
te bekrachtigen. 
 
4 dec 2018 
Aandeelhoudersvergadering 
  Oplegnotitie herziene 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee Economische 
OMALA N.V. 
grondexploitatie 2018 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
Ontwikkeling 
OMALA/AGC  
b en g van de WOB geheimhouding op 
 
te leggen aan de bijlagen, met 
Pagina 7 
 

Overzicht t.b.v. opheffen geheimhouding BenW stukken – Jaar 2018 
 
BenW  
Onderwerp 
Wat is er geheim 
Geheimhouding Raad 
Steller 
 
 
  Herziene grondexploitatie 
uitzondering van de bijlage Formulier 
10
2018 OMALA/AGC   
schriftelijke besluitvorming buiten 
(2)
 
e
  Oplegnotitie herziene 
aandeelhoudersvergadering OMALA 
grondexploitatie 2018 
N.V. 13 december 2018.  
Flight district I  
 
  Herziene grondexploitatie 
2018 Flight District I   
  Oplegnotitie Jaarplan 2019 
OMALA/AGC  
  Jaarplan 2019 
OMALA/AGC   
  Oplegnotitie Jaarplan 2019 
Flight District I   
  Jaarplan 2019 Flight 
District I   
 
4 dec 2018 
Dierenasiel Almere 
Integriteitsrapport van 
Op grond van artikel 55 lid 1 van de 
Nee Stadsruimte 
PricewaterhouseCoopers, incl. 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
 
alle daarbij behorende bijlagen 
b, e en g van de Wet Openbaarheid van 
10(2)e
 
Bestuur geheimhouding op te leggen aan 
het Integriteitsrapport van 
PricewaterhouseCoopers, incl. alle 
daarbij behorende bijlagen. 
 
18 en 19  dec 
Definitieve 
Ontwikkelingsovereenkomst 
Op grond van artikel 55 lid 1 
Nee ZPO 
Floriade 
2018 
Ontwikkelingsovereenkomst 
Floriade en Stadswijk artikel 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub 
Floriadeterrein en Stadswijk 
5.3 
b en g van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur geheimhouding op te leggen aan 
artikel 5.3 van de definitieve 
Ontwikkelingsovereenkomst. 
 
 
 
Pagina 8