Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

2019 
 
nummer 
onderwerp 
bekrachtigd 
opmerkingen 
1. 
 
Raadsvoorstel Gebiedsvisie Louis Armstrong 
9  mei 2019 
 
-  Bijlage Exploitatieopzet Louis Armstrongweg  
2. 
Raadsbrief  
Raadsvoorstel Vaststel ing Programmarekening 2018 
9 mei 2019 
 
-  Achterliggend stuk Raadsbrief vertrouwelijke risico’s 
3. 
 
Raadsvoorstel Meerjarenperspectief grondexploitaties Almere 2019 
23 mei 2019 
 
-onderdeel B Algemeen en de Toelichtingen Grondexploitaties 
4. 
 
Raadsvoorstel Vernieuwing station Almere Centrum en aangrenzende openbare 
13 juni 2019 
 
ruimte 
-  Bijlage KBA Stationscomplex 
5. 
 
Raadsvoorstel Gebiedsvisie Louis Armstrongweg 
5 september 2019 
Is voor 2e keer bekrachtigd, bekrachtiging was 
 
-  Bijlage Exploitatieopzet Louis Armstrongweg 
ook al 9 mei. Bij opheffen geheimhouding, 
 
beide besluiten meenemen. 
Voorbereidingsmemo bij besluit 
6. 
 
Raadsvoorstel Haalbaarheid project themapark Eden Holland 
19 september 2019 
Voorbereidingsmemo bij besluit 
 
-  Masterplan Eden Hol and d.d. juni 2019, m.u.v. hiervoor genoemde 
 
bijlagen; 
-  De Ambtelijke rapportage ontwikkeling Eden d.d. 20 augustus 2019 ; 
-  De risicorapportage van buro Naris d.d. 9 juli 2019; 
-  De rapportage van Deloitte “Financieringswijze thematisch natuurpark 
Eden d.d. 6 augustus 2019; 
-  Second opinion project Eden Hol and van buro KplusV d.d. 6 augustus 
2019 
-  Advies Juridische Zaken over geheimhouding. 
 
7. 
 
Deels opheffen van op 19 september 2019 opgelegde geheimhoudingen aan 
26 september 2019 
Opgeheven 26 september 2019 
bijlagen behorende bij het raadsvoorstel Haalbaarheid project themapark Eden 
8. 
Raadsbrief  
Programmabegroting 2020 – Vertrouwelijke risico’s 
10 oktober 2019 
Voorbereidingsmemo bij besluit 
9. 
 
Bekrachtigen geheimhouding aan deel B van de Nota Grondprijsbeleid 2020 
12 december 2019  Voorbereidingsmemo bij besluit 
 
 
 
 


 
2018 

 
nummer 
onderwerp 
bekrachtigd 
opmerkingen 
1. 
 
Opheffen bekrachtiging geheimhouding aan de gearceerde delen van de 
25 januari 2018 
 
“Businesscase ICA” 
2. 
 
Raadsbrief vertrouwelijke risico’s 
19 april 2018 
 
3. 
RV-30 
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere 2018 
31 mei 2018 
 
-Onderdeel B van de MPGA 2018 
4. 
RV-52 
Raadsvoorstel Aankoop Bivak 1, Almere Haven 
 
20 september 2018 
 
-bijlage ‘financiële gegevens aankoop’ 
5. 
 
Raadsvoorstel Definitief Ontwikkelingsplan Floriade 
4 oktober 2018 
 
- bijlage bij de actualisatie en herijking van de 
business case en deel B van de gemeentelijke grondexploitatie Floriade Stadswijk 
6. 
 
Raadsvoorstel Ontwikkelingsovereenkomst Floriadeterrein en Stadswijk 
4 oktober 2018 
 
- artikel 5.3 van de concept Ontwikkelingsovereenkomst Floriadeterrein en 
Stadswijk 
7. 
 
 Raadsbrief Vertrouwelijke risico’s Programmabegroting 2019 
4 oktober 2018 
 
8. 
 
Opleggen geheimhouding geheime bijlage beantwoording technische vragen 
8 november 2018  
 
Volggroep Floriade 
9. 
 
Raadsvoorstel Minnelijke regeling jachthaven Haddock 
8 november 2018 
 
  -proces-verbaal 
-financiële toelichting 
10. 
 
Raadsvoorstel Minnelijke regeling jachthaven Haddock 
15 november 2018 
 
-aan de in het erratum genoemde bedragen  
11. 
 
-Deels opheffen geheimhouding raadsbrief Programmabegroting 2019 (RB-07) 
15 november 2018 
 
 
-opheffen geheimhouding procesverbaal (bekrachtigd 8 november RB-08) 
-opheffen geheimhouding financiële bijlage toelichting minnelijke regeling (RB-09) 
m.u.v. de daarin genoemde bedragen. 
12. 
 
Opheffen geheimhouding op de geheime verslagen 24/5 en 7/6 behorende bij 
15 november 2018 
 
Agendavoorstel Aanbestedingsprocedure Samenwerkingspartner Floriade: 
consulteren van de raad in vertrouwelijkheid 
13. 
 
Bekrachtigen geheimhouding aan deel B van de Nota grondprijsbeleid 
6 december 2018 
 
behorende bij het raadsvoorstel Nota Grondprijsbeleid 2019