Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Omgevingsvergunningen. F.Hazemeijerstraat 300'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Hengelo 
 
 
 
De heer/mevrouw T. Bruins  
 
Postbus 18 
    
7550 AA  Hengelo 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp 
Zaaknummer 
Uw kenmerk 
Datum 
Beslissing op Wob-verzoek 
3282561 
 
31 augustus 2021 
Geachte heer/mevrouw Bruins, 
 
Op 28 juli 2021 hebben wij een door u ingediend Wob-verzoek inzake aangevraagde en afgegeven 
vergunningen voor Oyfo aan Hazemeijerstraat 300, gebouw C03 vanaf jan. 2020 ontvangen. 
 
Wob-verzoek  
U verzoekt om inzage in de navolgende documenten betreffende het perceel aan de 
Hazemeijerstraat 300, gebouw C03: 
- aangevraagde en afgegeven vergunningen voor het perceel aan de Hazemeijerstraat 300, 
gebouw C03 vanaf januari 2020.  
 
Besluit  
U verzoekt om de aangevraagde vergunningen voor het perceel aan de Hazemeijerstraat 300, 
gebouw C03 vanaf januari 2020. Wij beschikken over één vergunningaanvraag voor dit perceel. 
Bijgaand treft u geanonimiseerd de vergunningaanvraag aan met bijbehorende bijlage.  
 
U verzoekt tevens om afgegeven vergunningen voor het perceel aan de Hazemeijerstraat 300, 
gebouw C03 vanaf januari 2020. Wij beschikken over één afgegeven vergunning. Dit document 
treft u geanonimiseerd aan als bijlage bij dit besluit. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In het document dat openbaar wordt gemaakt staat 
informatie die raakt aan de persoonlijke levenssfeer. Het betreft informatie herleidbaar naar 
personen. Hierbij kan gedacht worden aan namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Wij zijn 
van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Wij hebben daarom 
persoonsgegevens in het document onleesbaar gemaakt. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
Op grond van artikel 10 lid 2 aanheft en onder g van de Wob, blijft verstrekking van informatie 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling en benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen dan wel derden. In het document dat openbaar wordt gemaakt staan 
bouw- en projectkosten. Wij zijn van mening dat het openbaar maken van deze kosten 
onevenredige benadeling oplevert ten opzichte van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen. Om die reden hebben wij de kosten onleesbaar gemaakt. 
 
Bezwaar  
 
 Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
 
 
 
  
Bezoekadres  
E-mailadres 
  
Burgemeester van der 
xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Dussenplein 1 
Telefoonnummer 
 
 
14-074 


 
Bladnummer 
Zaaknummer  Uw kenmerk 

3282561 
 
Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Voor meer  
informatie verwijzen wij u naar www.hengelo.nl/bezwaar-beroep. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Hengelo, 
namens dezen, 
 Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 
De heer P. Braamhaar 
 
 
 
Bijlagen: 7 
 
 Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
 
 
 
  
Bezoekadres  
E-mailadres 
  
Burgemeester van der 
xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Dussenplein 1 
Telefoonnummer 
 
 
14-074