Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten'.

Openbare collegebesluiten inzake geheimhouding in 2018 en 2019 
 
09-01-2018 
 
2.  Uitbreiding wagenpark buitendienst 
 
Besluiten tot geheimhouding van bijlage 1 conform artikel 55 lid 1 (inkoopstrategie)
 
23-01-2018 
 
5.  Sloop Dronenpark 1 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1 
(inkoopstrategie)
 
8.  Uitgangspunten MPG (Meerjarenperspectief Grondbedrijf) 
 
Dit collegeadvies en het collegebesluit op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet 
geheim verklaren. 
 
11. Selectieleidraad Design en Build fase 
 
De gunningsleidraad op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheim verklaren. 
 
30-01-2018 
 
6.  Definitief Ontwerp en inkoopstrategie Herinrichting Reeuwijk-Brug West 
 
Vaststellen inkoopstrategie Herinrichting Reeuwijk-Brug West, conform bijlage 5 (niet 
openbaar). 
 
7.  Vaststellen definitief ontwerp “Herinrichting Veenmos en Sterremos” en inkoopstrategie tbv 
uitvoering 
 
Vaststellen inkoopstrategie Veenmos en Sterremos, Conform bijlage 3 (geheim). 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage. 
 
10. Resultaat van grondbeleid in de perioden “2011-2016” en “2017 en verder” 
 
Aanmerken als geheim van de RaadsInformatieBrief. 
 
13-02-2018 
 
6.  Weideveld – Aanleg groen- en speelvoorzieningen 
 
Bijlage 3 en 4 van dit collegebesluit op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet, jo. 
artikel 10 van de Wet van de openbaarheid van bestuur, geheim verklaren (inkoopstrategie)
 
11. Inkoopstrategie (C-wegen Nieuwdorperweg en Korte Waarder) vaststellen 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1. 
 
 
 

20-02-2018 
 
10. Molenzicht – gunning voorbelasting 
 
Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto 10 lid 2 Wob besluiten om ten aanzien van 
bijlage 2 bij dit collegevoorstel geheimhouding op te leggen in verband met de financieel-
economische belangen van de gemeente (budgetvergelijking)
 
06-03-2018 
 
4.  Actualisatie kostenraming renovatie school De Brug 
 
Ingevolge artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding opleggen omtrent de inhoud van 
bijlage 1 t/m 4 bij dit advies (kostenramingen) op grond van de economische of financiële 
belangen van de gemeente en om onevenredige bevoordeling of benadeling van partijen te 
voorkomen. 
 
8.  Verkoop van de woning en bedrijfsruimten Kosterdijk 8-9 in Waarder 
 
Instemmen om de bijgevoegde koopovereenkomst geheim te verklaren volgens artikel 55 lid 1 
van de Gemeentewet. 
 
20-03-2018 
 
10. Monitor grondexploitaties 4e kwartaal 2017 
 
Aanmerken als geheim van bijlage 1 bij dit advies gezien de daarin opgenomen financiële 
gegevens van de grondexploitatieprojecten. 
 
27-03-2018 
 
2.  Renovatie kunstgrasvelden vv WDS (veld 2) en RVC’33 (veld 3) 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1 
(inkoopstrategie)
 
03-04-2018 
 
9.  Uitslag voorlopige gunning aanbesteding CVV 
 
Voor de bijlagen bij dit collegevoorstel, waaronder het beoordelingsverslag van deze 
aanbesteding, wordt geheimhouding opgelegd als bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet 
(gunningsadvies en beoordelingsverslag)
 
10. Strategische en tactische Baseline 
 
De Strategische en Tactische Baseline geheim te verklaren in verband met 
beveiligingsgevoelige informatie. 
 
10-04-2018 
 
2.  Vaststellen inkoopstrategie ten behoeve van de keuze van de installateur van de WKO 
installatie voor het gemeentehuis 
 

Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1 
(inkoopstrategie)
 
9.  Inkoopstrategie uitbreiding ophoging begraafplaats Vredehof 
 
Besluiten tot geheimhouding van de bijlage volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet 
(inkoopstrategie)
 
17-04-2018 
 
4.  Inkoopstrategie vervanging bruggen 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1 
(inkoopstrategie)
 
08-05-2018 
 
3.  Weideveld – start aanbesteding 6 bruggen Weideveld 2018-2019 
 
Op basis van artikel 55 Gemeentewet bijlage 1 “Inkoopstrategie 6 bruggen Weideveld 2018-
2019” en bijlage 2 “Directieraming” geheim verklaren. 
 
24-05-2018 
 
4.  Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2018 
 
De geheimhouding op te leggen aan respectievelijk uw college, de behandelende 
raadscommissies en aan de gemeenteraad van de bijlage met financiële details van de 
rapportage Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018 op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 sub b WOB i.v.m. financiële belangen. 
 
De gemeenteraad voorstellen om het onder ‘6’ genoemde besluit in de eerstvolgende 
raadsvergadering na het aanbieden van de stukken aan de raad te bekrachtigen, zoals voorzien 
in de Gemeentewet, art. 25, lid 3, voor de duur van 15 jaar. 
 
05-06-2018 
 
3.  Overeenstemming achterlaatlocatie Francken 
 
Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet (i.r.t. artikel 10, 2e lid van de Wob), 
geheimhouding opleggen t.a.v. de bijlagen 1 t/m 5 (memo’s, biedingen, kostenraming, voorstel 
grondruil)

 
12-06-2018 
 
6.  Ontwikkeling project Nespad/N11 door Burgland Projectontwikkeling i.r.t. Bodegravenboog 
 
Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet (i.r.t. artikel 10, 2e lid van de Wob), 
geheimhouding opleggen t.a.v. de in dit advies genoemde taxaties. 
 
19-06-2018 
 
3.  Inkoop werkzaamheden baggeren buitengebied jaarschijven 2018 t/m 2021 
 

Besluiten tot geheimhouding van bijlage 1 volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet 
(inkoopstrategie)
 
6.  Rijnhoek – Jaarcijfers 2017 GEM Rijnhoek B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij Rijnhoek C.V. en 
grondexploitatie 2018-2022 
 
Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet besluiten tot geheimhouding van de bij dit 
collegeadvies behorende bijlagen 1 t/m 8 (financiële documenten)
 
25-06-2018 
 
4.  Vaststellen definitief ontwerp Orchislaan en omgeving inclusief Nota van beantwoording en 
bijbehorende inkoopstrategie 
 
Vaststellen inkoopstrategie Orchislaan en omgeving, conform bijlage 3 (geheim). 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 
(inkoopstrategie)
 
5.  Weideveld – gunning Ontwerp en Realisatie Bruggen Weideveld 2018-2019 
 
Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto 10 lid 2 Wob besluiten om ten aanzien van 
bijlage 2 bij dit collegevoorstel geheimhouding op te leggen in verband met de financieel-
economische belangen van de gemeente (budgetvergelijking)
 
04-09-2018 
 
4.  Monitor grondexploitaties 2e kwartaal 2018 
 
Aanmerken als geheim van bijlage 1 en 2 bij dit advies gezien de daarin opgenomen financiële 
gegevens van de grondexploitatieprojecten (monitor grondexploitaties met memo)
 
25-09-2018 
 
7.  Definitief Ontwerp Openbare Ruimte Dronenplein & Inkoopstrategie 
 
Op basis van artikel 55 gemeentewet bijlagen 3 en 4 geheim verklaren (financiële paragraaf en 
inkoopstrategie)

 
09-10-2018 
 
6.  Actualisatie Nota Fonds Volkshuisvesting 2018 
 
Aanmerken als geheim van bijlage 2 bij dit advies gezien de daarin opgenomen vertrouwelijke 
financiële argumentatie (financiële bijlage)
 
06-11-2018 
 
6.  Ontwerpbestemmingsplan Schinkeldijk 3, Reeuwijk-Tempel en aankopen grond ten behoeve 
van de aanleg van een parkeerplaats naast algemene begraafplaats Tempel 
 
Geheimhouding opleggen t.a.v. bijlage 4 bij dit advies, op grond van artikel 55, lid 1 van de 
Gemeentewet in verband met de financiële belangen van de gemeente (koopovereenkomst)
 
7.  Vaststellen inkoopstrategie onderhoud openbare verlichting 2019-2023 

Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1 
(inkoopstrategie)
 
9.  Vaststellen definitief ontwerp Treebord inclusief Nota van beantwoording en bijbehorende 
inkoopstrategie 
 
Vaststellen inkoopstrategie Treebord, conform bijlage 5 (geheim). 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 5. 
 
13-11-2018 
 
4.  Renovatie 4 kunstgrasvelden 
 
De kredietraming en dekking in bijlage 1 vast te stellen en besluiten tot geheimhouding 
volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1. 
 
De inkoopstrategie in bijlage 2 vast te stellen en besluiten tot geheimhouding volgens artikel 
55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 2. 
 
20-11-2018 
 
4.  Vaststellen grondexploitatie Achter de Boerderij 
 
Ter bescherming van de economische belangen van de gemeente, op grond van artikel 25 lid 2 
Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 Wob voor de periode van 10 jaar geheimhouding leggen ten 
aanzien van Grondexploitatie Achter de Boerderij d.d. 20-11-2018. De gemeenteraad dient het 
besluit tot opleggen van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in 
de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. 
 
27-11-2018 
 
12. Monitor grondexploitatie 3e kwartaal 2018 
 
Aanmerken als geheim van bijlage 1 en 2 bij dit advies gezien de daarin opgenomen financiële 
gegevens van de grondexploitatieprojecten (monitor grondexploitaties met memo)
 
04-12-2018 
 
6.  Molenzicht – Inkoop voorbereidende civiele werkzaamheden bouwrijp maken 
 
Op basis van artikel 55 gemeentewet bijlage A met inkoopstrategie geheim verklaren. 
 
19-12-2018 
 
17. Vaststellen inkoopstrategie tbv realisatie BFB op de Platteweg te Gouda 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1 
(inkoopstrategie)
 
_______________ 
 
25 vergaderingen 
38 besluiten 
 

08-01-2019 
 
3.  Inkoopstrategie aanbesteding raamovereenkomst tijdelijke verkeersmaatregelen 
 
Ter bescherming van de economische belangen van de gemeente geheimhouding opleggen ten 
aanzien van bijlage 1 (inkoopstrategie). 
 
15-01-2019 
 
8.  Oude Rijnzone – Addendum bij de ontwikkelingsovereenkomst met Ontwikkelingsmaatschappij 
Bodegraven BV (t.b.v. gewijzigde afspraken over financiering realisatie openbare ruimte rond 
bedrijfskavel op Groote Wetering) 
 
Geheim verklaren van de bij dit advies behorende bijlagen, op grond van artikel 55 lid 1 van de 
Gemeentewet / artikel 10, tweede lid, sub b Wob. 
 
22-01-2019 
 
8.  Molenzicht – Gunning bouwrijp maken 
 
Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto 10 lid 2 Wob besluiten om ten aanzien van 
bijlage 2 bij dit collegevoorstel geheimhouding op te leggen in verband met de financieel-
economische belangen van de gemeente. 
 
12-02-2019 
 
8.  Inkoopstrategie – Aanleg beplanting begraafplaats Vredehof 
 
Besluiten tot geheimhouding van de als bijlage toegevoegde Inkoopstrategie, conform artikel 
55 lid 1 van de gemeentewet. 
 
19-02-2019 
 
21. Monitor grondexploitaties 4e kwartaal 2018 
 
Aanmerken als geheim van bijlage 1 en 2 bij dit advies gezien de daarin opgenomen financiële 
gegevens van grondexploitatieprojecten. 
 
19-03-2019 
 
2.  Start aanbestedingsprocedure voorbelasten en bouwrijp maken Reesvelt II 
 
Te besluiten om ten aanzien van de directieraming (bijlage 2) en de inkoopstrategie (bijlage 1) 
geheimhouding ex artikel 55 lid 1 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 WOB op te leggen. 
 
26-03-2019 
 
4.  Vaststellen inkoopstrategie regulier onderhoud openbare verlichting april 2019 – januari 2021 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1. 
 
5.  Planontwikkeling Dammekant 18 e.o. te Bodegraven 
 
Genoemde overeenkomst geheim verklaren. 
 

02-04-2019 
 
10. Vaststellen definitief ontwerp reconstructie Thorbeckelaan inclusief nota ven beantwoording en 
bijbehorende inkoopstrategie 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 3. 
 
09-04-2019 
 
10. Raamcontract Levering Verkeersborden 
 
Besluiten tot geheimhouding van Bijlage 1 conform artikel 55 lid 1 van de gemeentewet 
 
13. De Wijde Wiericke – Voordelige aankoop zand, tijdelijk op balans 
 
Geheimhouding opleggen voor de bijlagen respectievelijk uw college op grond van artikel 25 lid 
2 van de Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 sub b WOB i.v.m. financiële belangen. 
 
16-04-2019 
 
9.  Molenzicht – Addendum op de in 2017 gesloten koop- en realisatieovereenkomst 
 
De bijlage bij advies op grond van artikel 55 lid 1 van de gemeentewet geheim verklaren. 
 
23-04-2019 
 
10. Inkoopstrategie Infra werkzaamheden en innovatie fundering Kerkweg Reeuwijk-Dorp 
vaststellen 
 
Geheim verklaren van de bijlage 1 volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet. 
 
07-05-2019 
 
2.  Voorbereidingskrediet herontwikkelingslocatie Van Tolstraat 19-29 en brief aan de familie [x] te 
Bodegraven 
 
Vanwege de eerbiediging van de persoonlijke situatie van de betrokkenen bijlagen 3 en 4 
geheim te verklaren. 
 
21-05-2019 
 
2.  Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019 
 
De geheimhouding op te leggen aan respectievelijk uw college, de behandelende 
raadscommissies en aan de gemeenteraad van de bijlage met financiële details van de 
rapportage Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019 op grond van artikel 25 lid 2 van de 
Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 sub b WOB i.v.m. financiële belangen. 
 
De gemeenteraad voorstellen om het onder ‘4’ genoemde besluit in de eerstvolgende 
raadsvergadering na het aanbieden van de stukken aan de raad te bekrachtigen, zoals voorzien 
in de Gemeentewet, art. 25, lid 3, voor de duur van 15 jaar. 
 
28-05-2019 
 
6.  Vervanging VRI Vrije Nesse en Tuurluur, vaststellen inkoopstrategie en ontwerp 

Geheimverklaring van de bijlage 1 en 2 artikel 55 lid 1 van de gemeentewet. 
 
18-06-2019 
 
2.  Koop- en realisatieovereenkomst het Ouden Huis 
 
Bijlage 1 geheim verklaren op basis van artikel 55 lid 1 gemeentewet en artikel 10 lid 2b Wet 
Openbaarheid Bestuur. 
 
25-06-2019 
 
4.  Vaststellen inkoopstrategie aanleg parkeerplaats begraafplaats Tempel 
 
Besluiten tot geheimhouding van de inkoopstrategie (bijlage 1) volgens artikel 55 lid 1 van de 
gemeentewet. 
 
6.  Oude Tol – woonrijp maken CPO, fase 2A en parkeerterrein MFA 
 
Op basis van artikel 55 gemeentewet bijlage B met inkoopstrategie geheim verklaren. 
 
7.  Vaststellen definitief ontwerp Korte Waarder en bijbehorende inkoopstrategie 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 2 en 3. 
 
02-07-2019 
 
5.  Fietsroute Broekveldselaan te Bodegraven: Inkoopstrategie + Ontwerp 
 
Geheimverklaring van de bijlage 2, conform artikel 55 lid 1 van de gemeentewet. Tot na 
definitieve aanbesteding. 
 
6.  Aanbrengen fietssuggestiestrook Schinkeldijk: Inkoopstrategie + Ontwerp 
 
Geheimverklaring van de bijlage 2, conform artikel 55 lid 1 van de gemeentewet. Tot na 
definitieve aanbesteding. 
 
7.  Weideveld, woonveld 9 – aanbesteding woonrijp maken 
 
Te besluiten om ten aanzien van de directieraming (bijlage 3) en de inkoopstrategie (bijlage 2) 
geheimhouding ex artikel 55, lid 1 Gemeentewet op te leggen. 
 
09-07-2019 
 
6.  Vaststellen inkoopstrategie vervangen aansturingskasten openbare verlichting 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van bijlage 1. 
 
16-07-2019 
 
10. Aanleg inrichting begraafplaats Vredehof 
 
Besluiten tot geheimhouding van de inkoopstrategie (bijlage 1) volgens artikel 55 lid 1 van de 
gemeentewet. 
 
14. Vaststellen ontwerp en inkoopstrategie Custwijck 

Vaststellen inkoopstrategie uitvoering Custwijck, conform bijlage 2 (geheim). 
 
20-08-2019 
 
7.  Rijnhoek – Planontwikkeling Dammekant 18 e.o. te Bodegraven 
 
Dit collegeadvies, inclusief bijlagen, op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet geheim 
verklaren. 
 
27-08-2019 
 
8.  Vaststellen ontwerp Kerkweg Driebruggen 
 
Vaststellen inkoopstrategie, conform bijlage 3 (geheim). 
 
24-09-2019 
 
6.  Herziening grondexploitatie Weideveld 2016 
 
Op grond van de Gemeentewet artikelen 25 lid 2 en 55 jo. de WOB artikel 10 lid 2 sub b voor 
een periode van 10 jaar geheimhouding op te leggen aan uw college en de gemeenteraad ten 
aanzien van de Grondexploitatie Weideveld d.d. 18 september 2019 in verband met de 
economische c.q. financiële belangen van de gemeente. 
 
7.  Bouw aula Begraafplaats Reeuwijk-Tempel 
 
Besluiten tot geheimhouding van de bijlage op grond van artikel 55 lid 1 jo artikel 25 lid 2 van 
de gemeentewet, de WOB art. 10 lid 1 sub c. 
 
8.  Rijnhoek – Jaarcijfers 2018 GEM Rijnhoek B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij Rijnhoek C.V. en 
grondexploitatie 2019-2020 
 
Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet besluiten tot geheimhouding van de bij dit 
collegeadvies behorende bijlagen 1 t/m 8. 
 
08-10-2019 
 
6.  Monitor grondexploitaties Q2 2019 
 
Aanmerken als geheim van bijlage 1 en 2 bij dit advies gezien de daarin opgenomen financiële 
gegevens van de grondexploitatieprojecten. 
 
29-10-2019 
 
8.  Molenzicht – Inkoop civiele werkzaamheden t.b.v. woonrijp maken 
 
Op basis van artikel 55 gemeentewet bijlage A met inkoopstrategie geheim verklaren. 
 
05-11-2019 
 
5.  Vaststellen definitief ontwerp Hortemansdijk en bijbehorende inkoopstrategie 
 
Vaststellen inkoopstrategie Hortemansdijk (niet openbaar). 
 
8.  Groenonderhoud begraafplaatsen Vredehof, Tempel en Waarder 

Besluiten tot geheimhouding van bijlage 1 conform artikel 55 lid 1 van de gemeentewet. 
 
26-11-2019 
 
2.  Bedrijventerrein Groote Wetering en bedrijvenpark Rijnhoek – Invoeren parkeren voor 
vergunninghouders 
 
Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding opleggen op bijlage 15 en 
16 bij dit advies vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente 
(aanbestedingsprocedure). 
 
03-12-2019 
 
8.  Vaststellen inkoopstrategie en opdracht verlenen voor de begeleiding bij het opstellen van 
Dorpsvisies / toekomstvisie en Omgevingsvisie 
 
De offerte en de inkoopstrategie conform artikel 55 lid 1 geheim te verklaren vanwege 
bedrijfsbelang van de offrerende partijen. 
 
10-12-2019 
 
6.  Locatie gymzaal en (aanvullende) kredieten school en gymzaal De Brug in Nieuwerbrug 
 
Gelet op artikel 25 lid 2 gemeentewet, de gemeenteraad geheimhouding op te leggen op 
bijlage 7 in verband met het financiële belang van de gemeente genoemd in artikel 10 lid 2 sub 
b Wet openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op artikel 55 lid 1 gemeentewet, het college van B & W geheimhouding op te leggen op 
bijlage 7 in verband met het financiële belang van de gemeente genoemd in artikel 10 lid 2 sub 
b Wet openbaarheid van bestuur. 
 
17-12-2019 
 
19. Inkoopstrategie Vervanging Grasmaaier 
 
Besluiten tot geheimhouding van bijlage 1 conform artikel 55 lid 1 van de gemeentewet. 
 
21. Vaststellen rioolplan en inkoopstrategieën Zoutman 
 
Vaststellen inkoopstrategie boren persleidingen, conform bijlage 2 (geheim). 
Vaststellen inkoopstrategie bouw hoofdgemaal, conform bijlage 3 (geheim). 
 
Besluiten tot geheimhouding volgens artikel 55 lid 1 van de gemeentewet van de bijlagen 2 en 
3. 
 
_______________ 
 
29 vergaderingen 
40 besluiten