Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Rob de Koning bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

WOB verzoek informatie omtrent aanbesteding

Het wachten is nu op Rob de Koning om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

De gemeente Meierijstad
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

De gemeente Sint-Oedenrode
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Inkoopplatform Noordoost Brabant (INOB) deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door de gemeente Sint-Oedenrode

WOB Verzoek
9 maart 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij dien ik een WOB verzoek in.

In de aanbesteding met het volgende kenmerk: “Aanbestedingsdocument “Verkeers- en straatnaamborden” CPV code: 34992200-9 (Verkeersborden)” worden voor zover van belang de volgende eisen gesteld door het INOB en/of de gemeente Sint-Oedenrode (hierna gezamenlijk “Gemeente Sint-Oedenrode”):

“2.3 Wettelijke eisen en certificering.
De straatnaamborden die beschikken over retro-reflectieklasse III Ultimate Signing voldoen aan de meest recente norm NEN-1772+C1:2014;”

“2.4 Minimum eisen verkeersborden (incl. onderborden) De te leveren verkeersborden voldoen aan de eisen en voorschriften die de wetgever aan deze borden heeft verbonden. Verkeersborden voldoen aan onderstaande minimum eisen en aan de maatvoeringtabel VNVF bordenboek 2012 : • retroreflecterende folie (signfaces) is leverbaar in retro-reflectieklasse II, III: Diamond Grade of III: Ultimate Signing;”

“ten aanzien van de retro reflectiewaarde wordt een aflopende garantie van 12 jaar voor klasse III: Diamond Grade en 20 jaar voor klasse III: Ultimate Signing afgegeven1
1 Aflopende garantie wil zeggen dat de vergoeding per jaar evenredig afneemt tot en met het einde van de garantietermijn. Voorbeeld: verkeersbord van € 100,- met klasse III: Ultimate Signing geeft onvoldoende reflectie na 5 jaar. Dan vergoedt de opdrachtgever ((20-5)/20)*100= € 75,- aan de betreffende gemeente.”

"2.5 Minimum eisen straatnaamborden / verwijzingsborden
Straatnaamborden en verwijzingsborden voldoen aan onderstaande minimum eisen en aan de maatvoeringtabel VNVF bordenboek 2012 (indien van toepassing):
retroreflecterende folie (signfaces) is leverbaar in retro-reflectieklasse I, II, III: Diamond Grade of III: Ultimate Signing;”

Nederlandse verkeersborden dienen kort gezegd te voldoen aan de volgende eisen:
• De Europese norm NEN-EN 12899-1
• CE-markering
• Het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990)
• De uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)
• De aanvullende nationale norm NEN 3381:2020 (of haar vooranger)

De aanvullende nationale norm NEN 3381:2020 (of haar voorganger) schrijft voor dat het retro-reflecterende beeldvlak van een verkeersbord minimaal moet overeenkomen met retroreflectie klasse RA3B volgens DIN 67520-2013:10.

Echter, de eisen die in de Aanbesteding worden gesteld hebben kortweg tot gevolg dat bovenop de RA3B eis eveneens voldaan moet worden aan een RA3A eis. Dit volgt uit het vereiste dat voldaan moet zijn aan Ultimate Signing (hetgeen een privaat keurmerk is van de Nederlandse Vereniging van Verkeersborden Fabrikanten dat RA3A en RA3B voorschrijft) en dat het product een “Diamond Grade” product moet zijn (hetgeen een product is van de fabrikant 3M waaromtrent het eerder genoemde keurmerk van de VNVF is ontwikkeld).

Beiden eisen zijn bovenwettelijk en zijn onnodig gesteld.

Wij zijn op zoek naar informatie die het voor ons duidelijk maakt hoe in de Aanbesteding gekomen is tot de eisen zoals zij waren en welke externe partijen, zoals bijvoorbeeld adviseurs of andere instanties of verenigingen, daarbij een rol gespeeld hebben. Wij verzoeken daarom om de volgende informatie en documenten:

• Bevestiging van alle namen van externe partijen (bijvoorbeeld het VNVF, consultants, andere fabrikanten zoals 3M of andere overheidsinstanties) die uw overheidsinstantie geadviseerd of geholpen hebben bij het opstellen van de Aanbeding waaronder de technische specificatie hierboven bedoeld met daarbij vermelding van de namen van de personen die geholpen of geadviseerd hebben.

• Alle documenten waaronder maar niet uitsluitend emails, verslagen, memo’s, notities, goedkeuringen, etc. waarin één of meer van de volgende woorden voorkomen: “3M”, “VNVF”, “Vereniging van Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten”, “Diamond Grade”, “Ultimate Signing”, “US20” of “US2020

• Alle email correspondentie waarin één of meer van de volgende woorden voorkomen: “HR groep”, “GEPAL”, “AGMI”. Dit betreffen leden van de VNVF die mogelijk in zelfstandige hoedanigheid dan wel in hoedanigheid als bestuurder van het VNVF met de gemeente Sint-Oedenrode gecorrespondeerd hebben.

Het tijdsframe van dit verzoek ziet op 2 jaar voor publicatie van de Aanbesteding.

Ik verzoek u de verzochte informatie te verstrekken binnen 3 weken na dagtekening van dit verzoek door verzending aan mij per e-mail [email address] Of door publiekmaking op uw website.

Indien in de betreffende stukken persoonsgegevens staan die niet openbaar gemaakt mogen worden, dan verzoek ik u deze persoonsgegevens onzichtbaar te maken maar de namen van betrokken externe bedrijven (bijvoorbeeld in emails) wel zichtbaar te laten.

Mochten er bezwaren aan dit verzoek kleven, dan verneem ik dat graag van u zodat ik deze kan herstellen.

Rob de Koning
m: +31 (0)6 119 561 69
Avery Dennison Materials Europe B.V.
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest

Gemeente Meierijstad

5 bijlagen

Geachte heer De Koning,

 

Bijgevoegd treft u de door u gevraagde informatie aan. In het geval u nog
aanvullende vragen hebt, mag u altijd met mij contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Hans van den Wijngaard
Inkoopconsulent gemeente Meierijstad
Email: [mailadres] - Tel: +31 (413) 381 362 of 06
2571 7798
Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl -
[Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres] - tel 14 0413

 

 

Gemeente Meierijstad

2 bijlagen

Geachte heer De Koning,

 

Nu met het juiste begeleidende schrijven.

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Hans van den Wijngaard
Inkoopconsulent gemeente Meierijstad
Email: [mailadres] - Tel: +31 (413) 381 362 of 06
2571 7798
Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl -
[Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres] - tel 14 0413

 

 

Van: Hans van den Wijngaard | gemeente Meierijstad
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 08:12
Aan: '[mailadres]'
<[mailadres]>
CC: '[Wob #463 e-mail]' <[Wob #463 e-mail]>
Onderwerp: Uw wob-verzoek

 

Geachte heer De Koning,

 

Bijgevoegd treft u de door u gevraagde informatie aan. In het geval u nog
aanvullende vragen hebt, mag u altijd met mij contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Hans van den Wijngaard
Inkoopconsulent gemeente Meierijstad
Email: [1][mailadres] - Tel: +31 (413) 381 362 of
06 2571 7798
Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - [2]www.meierijstad.nl -
[3] [Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres] - tel 14 0413

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.meierijstad.nl/
3. mailto: [Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres]

1 bijlage

Geachte heer Van den Wijngaard,
Dank voor het toesturen van de stukken en uitleg. 
Naar aanleiding daarvan zou ik graag nog opheldering krijgen over de
volgende punten:

* In punt 3 zijn twee namen onzichtbaar gemaakt. Kunt u bevestigen dat
deze personen de vertegenwoordigers van de VNVF waren?
* Wordt in punt 5 "kwaliteitsborgen" met "branche" de VNVF bedoeld?
* Kunt u aangeven wie de nummers 2 en 1 zijn geworden in de 2020
aanbesteding?

Alvast vriendelijk bedankt.
Groeten,

Rob de Koning

Legal Counsel, EMEA

m: +31 (0)6 119 561 69

Willem Einthovenstraat 11

2342 BH Oegstgeest

The Netherlands

[1][IMG]

 
This email, and any responses to it or forwarded messages attaching it,
may be confidential and protected from disclosure by attorney-client or
other legal privilege or by attorney work product protection.  If you are
not the intended recipient, then disclosure, copying, distribution and use
of this email are prohibited; please notify me immediately and delete this
email from your systems.
On Thu, Mar 11, 2021 at 7:17 AM Hans van den Wijngaard | gemeente
Meierijstad <[2][mailadres]> wrote:

Geachte heer De Koning,

 

Nu met het juiste begeleidende schrijven.

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Hans van den Wijngaard
Inkoopconsulent gemeente Meierijstad
Email: [3][mailadres] - Tel: +31 (413) 381 362 of
06 2571 7798
Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - [4]www.meierijstad.nl -
[5] [Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres] - tel 14 0413

 

 

Van: Hans van den Wijngaard | gemeente Meierijstad
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 08:12
Aan: '[6][mailadres]'
<[7][mailadres]>
CC: '[8][Wob #463 e-mail]'
<[9][Wob #463 e-mail]>
Onderwerp: Uw wob-verzoek

 

Geachte heer De Koning,

 

Bijgevoegd treft u de door u gevraagde informatie aan. In het geval u
nog aanvullende vragen hebt, mag u altijd met mij contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Hans van den Wijngaard
Inkoopconsulent gemeente Meierijstad
Email: [10][mailadres] - Tel: +31 (413) 381 362
of 06 2571 7798
Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - [11]www.meierijstad.nl -
[12] [Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres] - tel 14 0413

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. https://www.averydennison.com/en/home.html
2. mailto:[mailadres]
3. mailto:[mailadres]
4. http://www.meierijstad.nl/
5. mailto: [Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres]
6. mailto:[mailadres]
7. mailto:[mailadres]
8. mailto:[Wob #463 e-mail]
9. mailto:[Wob #463 e-mail]
10. mailto:[mailadres]
11. http://www.meierijstad.nl/
12. mailto: [Gemeente Meierijstad vraag e-mailadres]
13. https://www.averydennison.com/en/home/le...

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Rob de Koning bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.