Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Liset Hamming deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Utrecht als onderdeel van een bulkverzoek verzonden aan 348 overheidsinstanties

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Wob-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Utrecht

1 bijlage

Geachte verzoeker,

 

Wij hebben uw verzoek doorgelezen. U doet journalistiek onderzoek en
gebruikt daarbij een brief die aan meerdere gemeenten zal zijn gestuurd.
De gemeente Utrecht houdt een geheimhoudingsregister bij waarin u in één
oogopslag kunt zien op welke documenten geheimhouding rust, op welke
gronden die is opgelegd, of het tijdelijk of permanent is en in welke
vergaderingen de besluitvorming is genomen. Daarnaast kunt u met die
gegevens verder onderzoek doen, zoals in raadsagenda’s, video-beelden,
raadsstukken, verslagen en besluiten, zoals bekrachtigingsbesluiten.

 

Omdat hierover veel openbare informatie te vinden op onze site willen wij
u dan ook verzoeken om uw verzoek nader te preciseren. Als u de openbare
informatie ziet: welke informatievragen blijven dan over waarop u een
Wob-besluit wenst te ontvangen? In de bijlage treft u de hyperlinks aan.

 

 

Wob-Team Juridische Zaken

 

 

 

 

Gemeente Utrecht

2 bijlagen

Geachte mevrouw Hamming,

 

Bijgesloten treft u de ontvangstbevestiging aan van uw Wob verzoek.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wob Team Juridische Zaken

 

Gemeente Utrecht

2 bijlagen

Geachte verzoeker,

 

De door u gevraagde informatie is voor een groot deel al openbaar. Daarom
wordt aan u gevraagd om uw verzoek nader te preciseren. Wij ontvangen
graag van u binnen een week uw precisering.

 

Wob-Team Juridische Zaken

 

Gemeente Utrecht

1 bijlage

Geachte mevrouw Hamming,

 

Hierbij ontvangt u ons besluit om de behandeling van uw verzoek buiten
behandeling te stellen.

 

Wob-Team Juridische Zaken

 

Geachte heer Rooke, beste Edwin,

Dank voor uw snelle reactie en toelichting. Helaas was ik niet in de gelegenheid om binnen een week te reageren op uw verzoek om precisering van mijn verzoek. Hieronder enige toelichting in de hoop dat het mijn verzoek verduidelijkt en een bezwaarschrift niet nodig is.

Mijn onderzoek gaat over geheimhouding (op grond van de Gemeentewet): ik ben daarom op zoek naar zicht op het aantal geheime documenten bij gemeenten.

Allereerst: wat fantastisch dat de gemeente Utrecht al sinds 2011 een overzicht bijhoudt! Ik wou dat elke gemeente in Nederland dat deed, dat zou dit onderzoek een stuk makkelijker maken.

Dan wat betreft mijn Wob-verzoek, het daadwerkelijke 'Wob'-gedeelte: ik zou graag de onderliggende geheimhoudingsbesluiten ontvangen. Zowel die van het college als die van de raad. Voor de zekerheid check ik eerst graag het volgende bij u.

Staan de geheimhoudingsbesluiten van het college ex artikel 55 Gw in de openbare besluitenlijsten waar u de link van stuurde?

Om de meest recente openbare besluitenlijst als voorbeeld te gebruiken:
3. Tijdelijke geheimhouding op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet op te leggen op de bijlage ‘Specificatie post cofinanciering beslispunt 2, punt 4’en de spreadsheet en onderbouwingen van de grondexploitatie Merwedekanaalzone tot het moment van sluiting van de grondexploitatie Merwedekanaalzone om de redenen genoemd in de artikelen 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dit gaat om een geheimhoudingsbesluit ex 55 jo 25 lid 2 Gw. Er zijn ook geheimhoudingsbesluiten ex artikel 55 Gw (die niet met de raad gedeeld hoeven worden).

In het verlengde daarvan: het overzicht dat de gemeente Utrecht bijhoudt, gaat (alleen) om de ex artikel 25 lid 2 Gw door het college geheim verklaarde documenten?

Tot slot mijn Wob-verzoek: kunt u mij de onderliggende geheimhoudingingsbesluiten van het college (ex artikel 55 en ex artikel 25 Gw) sturen en de bekrachtigingsbesluiten van de raad van de geheim verklaarde documenten in 2018 en 2019?

Of zijn deze ook al openbaar gemaakt?

Hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,
Liset Hamming

Gemeente Utrecht

Geachte mevrouw, Hamming,

Met betrekking tot uw vragen:

Staan de geheimhoudingsbesluiten van het college ex artikel 55 Gw in de openbare besluitenlijsten waar u de link van stuurde?

Ja, in het gemeentelijke register staan alle besluiten. In de kolom Grondslag gemeentewet kunt u zien of artikel 55 is toegepast. In de kolom Datum Besluit geheimhouding zie de datum waarop het collegebesluit is genomen (die kan je eveneens vinden inde besluitenlijst van het college).

Naar aanleiding van het voorbeeld

Dit gaat om een geheimhoudingsbesluit ex 55 jo 25 lid 2 Gw. Er zijn ook geheimhoudingsbesluiten ex artikel 55 Gw (die niet met de raad gedeeld hoeven worden).

Het is een gemeentelijk overzicht. Daarin staan alle geheimhoudingsbesluiten van de gemeente. Artikel 55 alleen heb ik nog niet gezien. Is ook logisch want het college vergadert besloten op basis een collegeakkoord en maakt alleen een besluitenlijst openbaar. Bij de raad is dat omgekeerd, die vergadert openbaar, alle stukken staan op de site tenzij geheim en de raad bestaat naast politieke partijen die in het college vertegenwoordigd zijn ook uit oppositiepartijen.

het overzicht dat de gemeente Utrecht bijhoudt, gaat (alleen) om de ex artikel 25 lid 2 Gw door het college geheim verklaarde documenten?

Nee, in het overzicht staan ook de door de commissie met artikel 86 lid 1 en de raad met artikel 25 lid 1 toegepaste geheimhoudingsbesluiten. Sommige zaken komen direct binnen bij de commissie of raad en dan is de commissie of aan zet om geheimhouding op te leggen.

Tot slot mijn Wob-verzoek: kunt u mij de onderliggende geheimhoudingingsbesluiten van het college (ex artikel 55 en ex artikel 25 Gw) sturen en de bekrachtigingsbesluiten van de raad van de geheim verklaarde documenten in 2018 en 2019?

Dat is niet nodig. U kunt ze zelf eenvoudig vinden door in het geheimhoudingsregister de datum van het collegebesluit/bekrachtigingsbesluit op te zoeken en dan via de website de besluitenlijst van het college/ raadsverslagen erbij te pakken.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Ut... raadsverslagen

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Ut... besluitenlijsten college

Wob-Team Juridische Zaken

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming <[Wob #333 e-mail]>
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:21
Aan: Wob team Juridische Zaken < [Gemeente Utrecht vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Re: Besluit buiten behandeling stellen

Geachte heer Rooke, beste Edwin,

Dank voor uw snelle reactie en toelichting. Helaas was ik niet in de gelegenheid om binnen een week te reageren op uw verzoek om precisering van mijn verzoek. Hieronder enige toelichting in de hoop dat het mijn verzoek verduidelijkt en een bezwaarschrift niet nodig is.

Mijn onderzoek gaat over geheimhouding (op grond van de Gemeentewet): ik ben daarom op zoek naar zicht op het aantal geheime documenten bij gemeenten.

Allereerst: wat fantastisch dat de gemeente Utrecht al sinds 2011 een overzicht bijhoudt! Ik wou dat elke gemeente in Nederland dat deed, dat zou dit onderzoek een stuk makkelijker maken.

Dan wat betreft mijn Wob-verzoek, het daadwerkelijke 'Wob'-gedeelte: ik zou graag de onderliggende geheimhoudingsbesluiten ontvangen. Zowel die van het college als die van de raad. Voor de zekerheid check ik eerst graag het volgende bij u.

Staan de geheimhoudingsbesluiten van het college ex artikel 55 Gw in de openbare besluitenlijsten waar u de link van stuurde?

Om de meest recente openbare besluitenlijst als voorbeeld te gebruiken:
3. Tijdelijke geheimhouding op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet op te leggen op de bijlage ‘Specificatie post cofinanciering beslispunt 2, punt 4’en de spreadsheet en onderbouwingen van de grondexploitatie Merwedekanaalzone tot het moment van sluiting van de grondexploitatie Merwedekanaalzone om de redenen genoemd in de artikelen 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dit gaat om een geheimhoudingsbesluit ex 55 jo 25 lid 2 Gw. Er zijn ook geheimhoudingsbesluiten ex artikel 55 Gw (die niet met de raad gedeeld hoeven worden).

In het verlengde daarvan: het overzicht dat de gemeente Utrecht bijhoudt, gaat (alleen) om de ex artikel 25 lid 2 Gw door het college geheim verklaarde documenten?

Tot slot mijn Wob-verzoek: kunt u mij de onderliggende geheimhoudingingsbesluiten van het college (ex artikel 55 en ex artikel 25 Gw) sturen en de bekrachtigingsbesluiten van de raad van de geheim verklaarde documenten in 2018 en 2019?

Of zijn deze ook al openbaar gemaakt?

Hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,
Liset Hamming

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Wob-Team Juridische Zaken,
Dank voor de uitleg. Ik ga bekijken hoe het een en ander werkt en of ik inderdaad de onderliggende besluiten kan vinden.

Met vriendelijke groet,
Liset

Geachte mevrouw Hamming, Enige tijd geleden heeft de gemeente Utrecht uw
verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (‘Wob-verzoek’)
behandeld. Wij willen...

Geef uw mening!
Geachte mevrouw Hamming,

 

Enige tijd geleden heeft de gemeente Utrecht uw verzoek op grond van de
Wet openbaarheid bestuur (‘Wob-verzoek’) behandeld. Wij willen graag weten
hoe u de behandeling van uw Wob-verzoek heeft ervaren, zodat wij onze
dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Deze vragenlijst gaat specifiek over het Wob-verzoek dat bij ons
geregistreerd is onder het nummer 7648329.

 

Het beantwoorden van de vragen kost slechts 2 minuten.

[1]Naar de online vragenlijst

Alvast veel dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Team Wet openbaarheid bestuur

Juridische Zaken & Inkoop

Interne Bedrijven

Gemeente Utrecht
Dit onderzoek wordt in opdracht van gemeente Utrecht uitgevoerd door het
onafhankelijke onderzoeksbureau KCM Survey. Heeft u vragen over dit
onderzoek? Stuur dan een e-mail naar [2] [Gemeente Utrecht vraag e-mailadres]. Wilt u niet meer
worden benaderd voor online onderzoeken van Gemeente Utrecht? Klik dan op
[3]deze link.
[4][IMG]

References

Visible links
1. https://www.kcmsurvey.com/sV2kqlMGZZ14a2...
2. mailto: [Gemeente Utrecht vraag e-mailadres]
3. https://www.kcmsurvey.com/index.php?id=3...
4. https://www.kcmsurvey.nl/

Gemeente Utrecht

Hallo Liset,

Mocht het niet lukken dan kunnen we telefonisch helpen om je door de site te loodsen.

Wob-Team Juridische Zaken

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming <[Wob #333 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 18:59
Aan: Wob team Juridische Zaken < [Gemeente Utrecht vraag e-mailadres]>
Onderwerp: RE: Besluit buiten behandeling stellen

Geachte Wob-Team Juridische Zaken,
Dank voor de uitleg. Ik ga bekijken hoe het een en ander werkt en of ik inderdaad de onderliggende besluiten kan vinden.

Met vriendelijke groet,
Liset

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte mevrouw Hamming, Enige tijd geleden heeft de gemeente Utrecht uw
verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (‘Wob-verzoek’)
behandeld. Wij willen...

Geef uw mening!
Geachte mevrouw Hamming,

 

Enige tijd geleden heeft de gemeente Utrecht uw verzoek op grond van de
Wet openbaarheid bestuur (‘Wob-verzoek’) behandeld. Wij willen graag weten
hoe u de behandeling van uw Wob-verzoek heeft ervaren, zodat wij onze
dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Deze vragenlijst gaat specifiek over het Wob-verzoek dat bij ons
geregistreerd is onder het nummer 7648329.

 

Het beantwoorden van de vragen kost slechts 2 minuten.

 

[1]Naar de online vragenlijst

 

Alvast veel dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Wet openbaarheid bestuur

Juridische Zaken & Inkoop

Interne Bedrijven

Gemeente Utrecht
Dit onderzoek wordt in opdracht van gemeente Utrecht uitgevoerd door het
onafhankelijke onderzoeksbureau KCM Survey. Heeft u vragen over dit
onderzoek? Stuur dan een e-mail naar [2] [Gemeente Utrecht vraag e-mailadres]. Wilt u niet meer
worden benaderd voor online onderzoeken van ons? Klik dan op deze [3]link.
[4][IMG]

References

Visible links
1. https://www.kcmsurvey.com/sV2kqlMGZZ14a2...
2. mailto: [Gemeente Utrecht vraag e-mailadres]
3. https://www.kcmsurvey.com/index.php?id=3...
4. https://www.kcmsurvey.nl/